Kluczowe programy

Dział Negocjacji Kontraktów i Administracji

Dział Negocjacji Kontraktów i Administracji

Jednostka ds. Negocjacji Kontraktów i Administracji służy jako kluczowy łącznik pomiędzy gubernatorem a kierownictwem agencji w kwestiach stosunków pracy. Każdy członek personelu jest odpowiedzialny za określony zestaw agencji lub obszarów programu i ściśle współpracuje z wyznaczonymi agencjami we wszystkich sprawach dotyczących stosunków pracy.

Zarządzanie/Programy poufne

Podstawowym obowiązkiem programów zarządzania/poufnych (M/C) jest reprezentowanie interesów i obaw kierownictwa Państwa i poufnych pracowników, zgodnie z polityką Państwa i dostępnymi zasobami.

Dział BHP

Dział BHP negocjuje i wspiera negocjacje dotyczące artykułów BHP w układach zbiorowych pracy. Jednostka zapewnia pomoc techniczną i zalecenia dotyczące polityki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

Jednostka Badawcza

Jednostka Badawcza jest integralną częścią podstawowej misji OZE polegającej na reprezentowaniu Gubernatora w negocjowaniu i wdrażaniu układów zbiorowych pracy z 14 jednostkami negocjacyjnymi. Personel Działu Badawczego współpracuje z negocjatorami i personelem radcy prawnego w celu rozwijania zarówno specjalistycznej wiedzy jednostki negocjacyjnej, jak i ogólnej pomocy we wszystkich sprawach dotyczących stosunków pracy.

Jednostka Zarządzania Świadczeniami Pracowniczymi

Jednostka ds. Zarządzania Świadczeniami Pracowniczymi jest odpowiedzialna za negocjowanie części negocjowanych umów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, opracowywanie i wdrażanie programów świadczeń w imieniu kierownictwa/poufnych (M/C), pracowników ustawodawczych i innych niereprezentowanych pracowników, reprezentujących OZE we Wspólnych Komitetach w sprawie świadczeń zdrowotnych, aby wspólnie projektować, wdrażać i monitorować plan ubezpieczenia zdrowotnego stanu Nowy Jork (NYSHIP), zapewniając, że organizacje opieki zdrowotnej (HMO) zapewniają wysokiej jakości, opłacalne ubezpieczenie, badając pojawiające się zmiany w opiece zdrowotnej i nadzorując elastyczność rachunki wydatków, które umożliwiają pracownikom dostęp do świadczeń przed opodatkowaniem.

Zespół ds. Rozwoju Zatrudnienia i Organizacji

Jednostka ds. Rozwoju Siły Roboczej i Organizacji zapewnia wysokiej jakości możliwości uczenia się i rozwoju w celu zwiększenia wydajności i efektywności siły roboczej NYS. Jednostka obsługuje pracowników NYS na podstawie wynegocjowanych przez stan porozumień z Federacją Pracowników Publicznych (PEF), Stowarzyszeniem Pracowników Służby Cywilnej (CSEA) oraz rachunkiem wynagrodzeń za zarządzanie/poufność (M/C).

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

Pod kierownictwem Radcy Prawnego Agencji, kadra prawników pracowniczych zapewnia pełen zakres usług prawnych i reprezentacyjnych wobec dyrektora, pracowników OER, ogólnokrajowych komisji pracy i agencji wykonawczych.

Administracja Panelu Dyscyplinarnego

Panel Dyscyplinarny Administracji oraz Panel Sędziów ds. Czasu i Atendencji jest wspólnie finansowany przez Układ Zbiorowy Pracy pomiędzy stanem Nowy Jork a Stowarzyszeniem Pracowników Służby Cywilnej, Inc. (CSEA) w celu wspólnego administrowania procesem dyscyplinarnym na podstawie art. 33. Jednostka wyznacza przesłuchania dotyczące apelacji o zażalenie, które zostały wniesione w związku z zawiadomieniem o dyscyplinie doręczonym pracownikowi stanu Nowy Jork reprezentowanemu przez CSEA.

Administracja Panelu Czasu i Frekwencji

Kancelaria pomogła również w opracowaniu i nadal zapewnia kierunek i interpretację umów dla systemu Administracji Panelu Czasu i Obecności wdrożonego na podstawie wynegocjowanych umów z CSEA. Zespół ds. Czasu i Frekwencji składa się z dwóch arbitrów, zwanych „arbitrami”, wybranych przez stan i CSEA, którzy wysłuchują wszystkich Zawiadomień o czasie i obecności na zajęciach z udziałem pracowników stanowych reprezentowanych przez CSEA. Proces jest przyspieszony, co pozwala na rozpatrzenie wielu spraw przez sędziego każdego dnia.

Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych

Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych (ADID) jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawie wszystkich skarg dotyczących dyskryminacji związanych z zatrudnieniem w przypadku większości agencji stanowych. Dochodzenia te obejmują skargi składane przez pracowników, wykonawców, stażystów i inne osoby zaangażowane w zatrudnienie w agencjach i departamentach stanowych dotyczące dyskryminacji, odwetu i nękania w oparciu o klasę chronioną na mocy prawa federalnego i stanu Nowy Jork, Zarządzenia wykonawcze i polityki stanu Nowego Jorku. ADID ma dyrektora i radcę dochodzeniowego („dyrektor”), zastępcę dyrektora i personel pomocniczy. ADID ma również czterech asystentów radców prawnych i wielu administratorów akcji afirmatywnej („AAO”).

Wydział Administracji

Wydział Administracji (DFA) został utworzony w 1982 r. w celu świadczenia usług wsparcia kadrowego i finansowego na rzecz OER i ogólnokrajowych komitetów zarządzania pracą. Usługi administracyjne są również świadczone w ramach Stanowego Planu Odroczonych Wynagrodzeń. Pion podzielony jest na pięć głównych obszarów funkcjonalnych: finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, opracowywanie i zarządzanie umowami, usługi wsparcia oraz strona internetowa OER. Misją DFA jest wspieranie wszystkich programów agencji i zapewnienie efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów fiskalnych.

Wspólne komitety ds. zarządzania pracą (LMC)

Partnerstwo NYS i CSEA na rzecz edukacji i szkoleń 

Partnerstwo NYS i CSEA na rzecz edukacji i szkoleń (partnerstwo) administruje zasobami rozwoju siły roboczej dla ponad 60 000 reprezentowanych przez CSEA pracowników NYS oraz ich menedżerów agencji i liderów CSEA. Pod przewodnictwem dwóch współdyrektorów, programy i usługi partnerskie są zaangażowane w kooperacyjne stosunki pracy i zarządzania dla efektywności organizacyjnej i jakości życia pracowników. Wspólny zarząd pracowniczy kieruje i nadzoruje działaniami Partnerstwa.

Usługi w zakresie życia zawodowego
Work-Life Services obejmuje trzy wynegocjowane programy zarządzania pracą, finansowane wspólnie przez państwo i CSEA, PEF, UUP, DC-37, NYSCOPBA, PBANYS, GSEU i Council 82: Employee Assistance Program (EAP), Network Child Care Centres oraz Planowanie przed przejściem na emeryturę. Rada Doradcza ds. Usług Roboczych i Życiowych, składająca się z przedstawicieli związków zawodowych i kierownictwa, nadzoruje programy, ustalając ogólną politykę i zatwierdzając główne inicjatywy programowe. 

Komitety ds. Zarządzania Pracy stanu Nowy Jork-PEF
Komitet Koordynacyjny ds. Zawodu, Rozwoju i Jakości Życia Pracy (PDQCC) został ustanowiony jako wiodący LKM na mocy art. 14 układu zbiorowego pracy Państwo-PEF. PDQCC odpowiada za koordynację i nadzór nad działalnością trzech wspólnych komitetów ds. konkretnych zagadnień, ustanowionych w porozumieniu. Te komisje to: 

  • Komisja Rozwoju Zawodowego - Artykuł 15 
  • Wspólny Komitet ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa – art. 18 
  • Komitet Bezpieczeństwa Zatrudnienia – art. 22 
  • Wspólny Komitet ds. Odszkodowań Pracowniczych - Artykuł 13 

PDQCC może również rozważyć kwestie rozwoju zawodowego lub jakości życia zawodowego, które nie wchodzą w zakres żadnego z komitetów wspólnych zajmujących się konkretnymi zagadnieniami.

State-NYSCOPBA Labor-Management Committee, State Council 82 Labor-Management Committee i Państwowy PBANYS Labor-Management Committee
Celem komitetów ds. zarządzania pracą (LMC) jest koordynowanie i administrowanie programami poprzez finansowanie przewidziane w art. 13 i 25 układów zbiorowych między stanem a pracownikami reprezentowanymi przez New York State Correctional Officers & Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA), Rada 82 oraz Stowarzyszenie Dobroczynnych Policji Stanu Nowy Jork (PBANYS). LMC wspierają programy dotyczące jakości życia zawodowego, stosowania szkoleń w zakresie zapobiegania sile, refundacji czesnego, Organizacyjnego Programu Alkoholizmu, Programu Pomocy Pracownikom, Zespołu Reagowania na Narażenie na Krew oraz szkoleń z zakresu zarządzania pracą.

Połączone komitety ds. zatrudnienia i zarządzania pracą na Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork
Połączone komitety ds. zarządzania pracą (NYS/UUP JLMCs) Wspólnych Komitetów Zawodowych Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku (JLMC) zapewniają finansowanie kadry akademickiej i zawodowej w 29 kampusach prowadzonych przez państwo Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku (SUNY) w celu rozwiązania wspólnie zidentyfikowanych problemów mających wpływ na jakość i wydajność systemu SUNY. Wspólne wysiłki pracowników i kierownictwa zaowocowały projektami i działaniami, które przyczyniły się do rozwoju zawodowego pracowników, zaawansowanej integracji i różnorodności siły roboczej SUNY, promowały badania i stypendia, zidentyfikowały i zweryfikowały problemy technologiczne oraz zastosowanie technologii, zapewniły możliwości przekwalifikowania, gdy wymagane ze względu na zmieniające się potrzeby programowe lub redukcje wydatków oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i ogólnego stanu zdrowia pracowników.

Komitet Pracy i Zarządzania Jednostkami Policji Stanowej NYS
Członkowie Wydziału Policji Państwowej są przydzieleni do trzech jednostek negocjacyjnych. Police Benevolent Association of the New York State Troopers, Inc., (PBA) reprezentuje dwie jednostki, Komisarzy i Podoficerów Jednostkę oraz Trooper Unit, podczas gdy New York State Police Investigators Association (NYSPIA) reprezentuje śledczych oraz starsi śledczy w Biurze Śledczym. Komitety te zajmują się konkretnymi problemami każdej grupy na poziomie oddziału. Koncentrują się na potrzebach rozwoju zawodowego, kwestiach jakości życia zawodowego oraz potrzebach szkoleniowych i rozwojowych odpowiednich jednostek negocjacyjnych. Komitety te zapewniają również finansowanie programu studiów wyższych, refundacji czesnego oraz programu EAP Wydziału dla zaprzysiężonych członków.