Polityka prywatności w Internecie

Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Biura Relacji Pracowniczych NYS (OER). Niniejsza witryna internetowa została zaprojektowana w celu ułatwienia i usprawnienia interakcji z OER osobom w rządzie i opinii publicznej. OER zdaje sobie sprawę, że bardzo ważne jest, aby użytkownicy mieli pewność, że ich prywatność jest chroniona, gdy odwiedzają witrynę internetową OER.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o bezpieczeństwie w Internecie i prywatności, Ustawie o wolności informacji oraz Ustawie o ochronie prywatności, niniejsza polityka opisuje praktyki OER w zakresie ochrony prywatności dotyczące informacji zebranych od użytkowników tej strony internetowej. Niniejsza polityka opisuje, jakie informacje są gromadzone i jak te informacje są wykorzystywane. Ponieważ niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny, należy zapoznać się z polityką prywatności dowolnej witryny, w tym innych witryn agencji państwowych, do których uzyskujesz dostęp za pomocą tej witryny za pośrednictwem hiperłącza lub w inny sposób.

Do celów niniejszej polityki „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które ze względu na imię i nazwisko, numer, symbol, znak lub inny identyfikator mogą służyć do identyfikacji tej osoby fizycznej. OER nie gromadzi żadnych danych osobowych o Tobie, chyba że podasz je dobrowolnie, wysyłając wiadomość e-mail lub inicjując transakcję online, taką jak ankieta, rejestracja lub formularz zamówienia.

Informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania tej witryny

Podczas odwiedzania tej witryny OER automatycznie gromadzi i przechowuje następujące informacje o Twojej wizycie.

 • Używany adres protokołu internetowego i nazwa domeny, ale nie adres e-mail. Adres protokołu internetowego to identyfikator numeryczny przypisany do dostawcy usług internetowych lub bezpośrednio do komputera.
 • rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
 • data i godzina odwiedzin tej strony
 • strony internetowe lub usługi, do których uzyskałeś dostęp w tej witrynie
 • witryna, którą odwiedziłeś przed wejściem na tę witrynę
 • witryna, którą odwiedzasz, opuszczając tę witrynę
 • jeśli pobrałeś formularz, formularz, który został pobrany

Żadna z powyższych informacji nie stanowi danych osobowych.

Informacje, które są zbierane automatycznie, są wykorzystywane do ulepszania zawartości tej witryny i pomagania OER w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Informacje te są zbierane w celu analizy statystycznej, aby określić, jakie informacje są najbardziej i najmniej interesujące dla naszych użytkowników oraz w celu poprawy użyteczności materiałów dostępnych na stronie. Informacje nie są zbierane w celach marketingowych, a OER nie jest upoważniony do sprzedaży lub innego ujawniania informacji zebranych z witryny w celach marketingowych.

Ciasteczka

Pliki cookie to proste pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej w celu rozróżnienia użytkowników tej witryny. Stosowanie plików cookies jest standardową praktyką wśród serwisów internetowych. Aby lepiej Ci służyć, możemy używać „sesyjnych plików cookie”, aby ulepszyć lub dostosować Twoją wizytę na tej stronie. Ciasteczka sesyjne mogą być tworzone automatycznie na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do strony internetowej OER. Te sesyjne pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie zagrażają Twojej prywatności ani bezpieczeństwu. Możemy używać funkcji plików cookie do przechowywania losowo wygenerowanego znacznika identyfikującego na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do tej witryny. Sesyjny plik cookie jest usuwany podczas działania Twojej przeglądarki lub po jej zamknięciu.

Oprogramowanie i sprzęt, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do witryny, umożliwiają odrzucenie nowych plików cookie lub usunięcie istniejących plików cookie. Odrzucenie lub usunięcie tych plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji tej witryny.

Informacje zbierane, gdy wysyłasz wiadomość e-mail do tej witryny lub inicjujesz transakcję online

Podczas wizyty na tej stronie możesz wysłać wiadomość e-mail do OER. Twój adres e-mail i treść wiadomości zostaną zebrane. Gromadzone informacje nie ograniczają się do znaków tekstowych i mogą obejmować formaty informacji audio, wideo i graficzne zawarte w wiadomości. Twój adres e-mail i informacje zawarte w wiadomości zostaną użyte, aby odpowiedzieć, rozwiązać problemy, które zidentyfikujesz, lub ulepszyć tę witrynę. Twój adres e-mail nie jest zbierany w celach komercyjnych, a OER nie jest upoważniony do sprzedaży ani w inny sposób ujawniania Twojego adresu e-mail w celach komercyjnych.

Podczas wizyty na tej stronie możesz zainicjować transakcję, taką jak ankieta, rejestracja lub formularz zamówienia. Informacje, w tym dane osobowe, podane dobrowolnie przez Ciebie podczas inicjowania transakcji są wykorzystywane przez OER do obsługi programów OZE. Informacje zebrane przez OER mogą zostać ujawnione przez OER w celach, które można racjonalnie ustalić na podstawie charakteru i warunków transakcji, w związku z którą informacje zostały przekazane. Na przykład, jeśli wypełnisz online wniosek o szkolenie związane z pracą, informacje te mogą zostać udostępnione Twojemu pracodawcy.

OER nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci ani nie tworzy profili dzieci za pośrednictwem tej witryny. Ostrzega się jednak użytkowników, że zbieranie danych osobowych przesłanych w wiadomości e-mail będzie traktowane tak, jakby zostały przesłane przez osobę dorosłą i może, o ile nie zostanie wyłączone z dostępu przez prawo federalne lub stanowe, podlegać publicznemu dostępowi. OER zdecydowanie zachęca rodziców i nauczycieli do angażowania się w działania internetowe dla dzieci oraz do udzielania wskazówek, gdy dzieci są proszone o podanie danych osobowych w Internecie.

Informacja i wybór

Jak wspomniano powyżej, OER nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas Twojej wizyty na tej stronie, chyba że podasz te informacje dobrowolnie, wysyłając wiadomość e-mail lub inicjując transakcję online, taką jak ankieta, rejestracja lub formularz zamówienia. Możesz nie wysyłać do nas wiadomości e-mail, nie odpowiadać na ankietę ani nie wypełniać formularza zamówienia. Chociaż decyzja o nieuczestniczeniu w tych działaniach może ograniczyć możliwość otrzymywania określonych usług lub produktów za pośrednictwem tej witryny, nie uniemożliwi to żądania usług lub produktów od OZE w inny sposób i zwykle nie będzie mieć wpływu na zdolność do przyjmowania korzystanie z innych funkcji serwisu, w tym przeglądanie lub pobieranie publicznie dostępnych informacji.

Ujawnianie informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej

Zbieranie informacji za pośrednictwem tej strony internetowej oraz ujawnianie tych informacji podlegają przepisom ustawy o bezpieczeństwie w Internecie i prywatności. OER będzie gromadzić dane osobowe za pośrednictwem tej witryny internetowej lub ujawniać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie lub ujawnianie takich danych osobowych. Dobrowolne ujawnienie danych osobowych OER przez użytkownika, na żądanie lub bez, stanowi zgodę na zbieranie i ujawnianie informacji przez OER w celach, dla których użytkownik ujawnił informacje OER, co można było racjonalnie ustalić na podstawie charakteru i warunki ujawnienia.

Jednak OER może zbierać lub ujawniać dane osobowe bez zgody użytkownika, jeżeli gromadzenie lub ujawnianie jest:

 • niezbędne do wykonywania ustawowych obowiązków OER lub niezbędne do prowadzenia przez OER programu dozwolonego przez prawo lub na mocy stanowego lub federalnego statutu lub rozporządzenia;
 • dokonane na podstawie nakazu sądowego lub z mocy prawa;
 • w celu weryfikacji tożsamości użytkownika;
 • informacji, które mają być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, w formie, która nie umożliwia identyfikacji konkretnej osoby; lub
 • wymagane przez agencje pracowników do weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach lub innych programach oferowanych przez OER.

Ponadto ujawnienie informacji, w tym danych osobowych, zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej, podlega przepisom ustawy o wolności informacji oraz ustawy o ochronie prywatności.

OER może ujawnić dane osobowe federalnym lub stanowym organom ścigania w celu wyegzekwowania praw OER przed nieautoryzowanym dostępem lub próbą nieautoryzowanego dostępu do zasobów technologii informatycznej OER.

Przechowywanie informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej

Informacje zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej są przechowywane przez OER zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania i usuwania dokumentacji określonymi w ustawie o sprawach kultury i sztuki stanu Nowy Jork. Informacje na temat wymogów Ustawy o sprawach sztuki i kultury można znaleźć na stronie http://www.archives.nysed.gov/records/laws-and-regulations-related-to-records .

Ogólnie rzecz biorąc, dzienniki usług internetowych OZE, zawierające pliki elektroniczne lub automatyczne dzienniki utworzone w celu monitorowania dostępu i korzystania z usług Agencji świadczonych za pośrednictwem tej witryny, są przechowywane przez naszą firmę hostingową przez jeden miesiąc kalendarzowy, a następnie niszczone. Informacje, w tym dane osobowe, które przesyłasz w wiadomości e-mail lub gdy inicjujesz transakcję online, taką jak ankieta, formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia, są przechowywane zgodnie z harmonogramem przechowywania i rozporządzania zapisami ustalonym dla zapisów jednostki programu którym przesłałeś informacje. Informacje dotyczące harmonogramów przechowywania i usuwania tych zapisów można uzyskać, kontaktując się z polityką prywatności w Internecie wymienioną w niniejszej polityce.

Dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny i ich poprawianie

Każdy użytkownik może złożyć wniosek do inspektora ochrony prywatności OER w celu ustalenia, czy dane osobowe dotyczące tego użytkownika zostały zebrane za pośrednictwem tej witryny. Każde takie żądanie powinno zostać złożone na piśmie na poniższy adres i musi być do niego dołączony uzasadniony dowód tożsamości użytkownika. Rozsądny dowód tożsamości może obejmować weryfikację podpisu, włączenie identyfikatora powszechnie znanego tylko użytkownikowi lub podobną odpowiednią identyfikację. Adres inspektora ochrony prywatności to:

Uwaga: specjalista ds. zgodności z witryną agencji

NYS Biuro Stosunków Pracowniczych

2 Empire State Plaza 8. piętro

Albany, Nowy Jork 12223

Specjalista ds. przestrzegania prywatności w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania odpowiedniego wniosku:

 • zapewnić dostęp do danych osobowych;
 • odmówić dostępu na piśmie, wyjaśniając przyczyny; lub
 • potwierdzić otrzymanie wniosku na piśmie, podając przybliżoną datę uznania lub odrzucenia wniosku, która to data nie może być późniejsza niż trzydzieści (30) dni od daty potwierdzenia.

W przypadku, gdy OER zgromadził dane osobowe dotyczące użytkownika za pośrednictwem strony internetowej agencji państwowej i informacje te mają zostać przekazane użytkownikowi zgodnie z żądaniem użytkownika, inspektor ochrony prywatności poinformuje użytkownika o jego prawie do żądania dane osobowe mogą być zmieniane lub poprawiane w trybie określonym w art. 95 ustawy o funkcjonariuszach publicznych.

Poufność i integralność danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej

Firma OER jest mocno zaangażowana w ochronę danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W związku z tym OER ogranicza dostęp pracowników do danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej tylko do tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do informacji podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do tych informacji, są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich procedur w związku z ujawnieniem danych osobowych.

Ponadto OER wdrożyło procedury mające na celu ochronę integralności swoich zasobów informatycznych, w tym między innymi uwierzytelnianie, monitorowanie, audyt i szyfrowanie. Te procedury bezpieczeństwa zostały zintegrowane z projektowaniem, wdrażaniem i codzienną obsługą tej witryny w ramach naszego stałego zaangażowania w bezpieczeństwo treści elektronicznych, a także elektroniczną transmisję informacji.

Ze względów bezpieczeństwa witryny oraz w celu utrzymania dostępności witryny dla wszystkich użytkowników, firma hostingowa, z której korzysta OER, wykorzystuje oprogramowanie do monitorowania ruchu w celu identyfikacji nieautoryzowanych prób przesyłania lub zmiany informacji lub w inny sposób uszkadzania tej witryny.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności nie powinny być interpretowane jako udzielanie porad biznesowych, prawnych lub innych, ani też jako gwarancja niezawodnego bezpieczeństwa informacji dostarczanych za pośrednictwem tej witryny.

Spinki do mankietów

Aby zapewnić użytkownikom określone informacje, NYS udostępnia łącza do witryn lokalnych, stanowych i federalnych agencji rządowych oraz do witryn internetowych innych organizacji. Link nie stanowi poparcia dla treści, punktu widzenia, dokładności, opinii, zasad, produktów, usług ani dostępności tej witryny. Po przejściu do innej witryny z tej witryny, w tym witryny utrzymywanej przez państwo, podlegasz warunkom tej witryny, w tym między innymi jej polityce prywatności w Internecie.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności w Internecie, prosimy o kontakt:

[e-mail chroniony]

(poprzez e-mail)

- LUB -

Uwaga: specjalista ds. zgodności z witryną agencji

NYS Biuro Stosunków Pracowniczych

2 Empire State Plaza 8. piętro

Albany, Nowy Jork 12223

(zwykłą pocztą)