Komisje

Komitet ds. różnorodności, równości i integracji

Różnorodności, Równości i Inkluzji, program ten ma na celu promowanie różnorodności, inkluzji i równych szans wśród pracowników SUNY. Preferowani będą pracownicy, którzy są niedostatecznie reprezentowani na podstawie ich statusu klasy chronionej, w tym między innymi wieku, rasy, wyznania, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia narodowego, statusu wojskowego lub weterana, niepełnosprawności, ekspresji płciowej i tożsamości płciowej.

Komitet ds. zatrudnienia

Ustanowiony na mocy art. 35, Retrenchment, Komitet ds. Zatrudnienia pomaga pracownikom, którzy są ograniczani, postrzegani jako ci zagrożeni lub których przekwalifikowanie odpowiadałoby potrzebom programów zmianowych. Komitet ten bada potencjalne problemy związane z przemieszczeniem pracowników z powodu zmian programowych lub redukcji, ograniczeń, relokacji, realokacji zasobów, konsolidacji i zmian technologicznych. Komitet wydaje zalecenia dotyczące rozwiązania tych problemów i zapewnia środki na dostęp do zasobów, szkolenia i przekwalifikowanie dla pracowników o ograniczonym dostępie lub wysokiego ryzyka w celu kontynuowania zatrudnienia.

Komitet ds. rozwoju zawodowego

Komitet ten, powołany na mocy art. 42, Komitet ds. Rozwoju Zawodowego, nadzoruje programy, które zapewniają dodatkowe wsparcie działań związanych z rozwojem zawodowym pracowników, w tym badania, kursy, rozwój kadry kierowniczej i nadzorczej, mentoring i uczestnictwo oraz udział w konferencjach zawodowych.

Komisja Rozwoju Zawodowego finansuje działania związane z doskonaleniem zawodowym: prowadzenie szkoleń poprawiających wydajność pracy, wspieranie pracowników w rozwijaniu pełnego potencjału zawodowego oraz przygotowanie do awansu.

Komitet ds. bezpieczeństwa i zdrowia

Komitet ten, powołany na mocy art. 43, Komitet ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia, zapewnia fundusze na ukierunkowane szkolenia dla specjalistów ds. BHP. Komitet stara się stale aktualizować i doskonalić umiejętności potrzebne do rozpoznawania i korygowania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. 

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia identyfikuje i przegląda kwestie związane z bezpieczeństwem dotyczące pracowników oraz zaleca plan naprawczy takich spraw.

Komitet ds. dotacji kampusowych

Komitet ten, powołany na mocy art. 45, Komitet ds. Grantów Kampusowych, składa się z przedstawicieli pracowników i kierownictwa z każdego z połączonych komitetów zarządzania pracą. 

Komitet ds. Grantów Kampusowych obejmuje wszystkie komisje programowe. Finansowanie jest udzielane na potrzeby członków jednostek, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy, zachęcanie i promowanie rozwoju zawodowego, poszerzanie możliwości akcji afirmatywnej/różnorodności dla mniejszości, kobiet lub pracowników o statusie wojskowym, kreatywne potrzeby technologiczne, które nie są zapewniane przez kampus oraz promowanie możliwości finansowania pracowników niepełnosprawnych.