O naszym zespole wykonawczym

Dyrektor Volforte

Michael Volforte strzał w głowę

Michael Volforte, Dyrektor 

W lutym 2017 r. Michael Volforte został dyrektorem Biura Stosunków Pracowniczych (OER) stanu Nowy Jork. Pan Volforte jest związany z Biurem Relacji Pracowniczych od ponad 25 lat. Jako Dyrektor ustala cele i strategie negocjacji zbiorowych ze związkami pracowniczymi na zlecenie Izby Wykonawczej oraz w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i innymi agencjami kontrolnymi. Pan Volforte jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie polityki relacji pracowniczych we wszystkich departamentach, agencjach i instytucjach państwowych. Pan Volforte nadzoruje również codzienną działalność agencji i jest odpowiedzialny za rozwój i realizację misji, nadzór budżetowy, rekrutację i utrzymanie. Pan Volforte jest doradcą agencji.

Przed objęciem obecnego stanowiska dyrektora pan Volforte zajmował różne stanowiska w Biurze ds. Relacji z Pracownikami, w tym pełnił funkcję tymczasowego dyrektora, zastępcy radcy prawnego, zastępcy dyrektora oraz zastępcy radcy prawnego.

Pan Volforte otrzymał tytuł Juris Doctor cum laude na Albany Law School of Union University. Pan Volforte otrzymał tytuł Bachelor of Arts in Government and Philosophy na Uniwersytecie St. Lawrence.

 

 

Ryszard Ahl

Strzał w głowę Richarda Ahl

Richard Ahl, zastępca dyrektora wykonawczego

Rich Ahl jest zastępcą dyrektora wykonawczego Biura ds. Stosunków z Pracownikami (OER) oraz Komisji ds. Zarządzania Pracy stanu Nowy Jork. Pan Ahl ma ponad 22 lata pracy w agencji. W swojej obecnej roli asystuje w nadzorze nad negocjacjami z państwowymi organizacjami pracowniczymi.

Pan Ahl doradza i pomaga Dyrektorowi agencji w opracowywaniu i wdrażaniu polityki relacji pracowniczych dla wszystkich departamentów, agencji i instytucji państwowych.

Przed objęciem obecnego stanowiska pan Ahl pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. negocjacji i administracji kontraktów w OER, gdzie negocjował liczne umowy i brał udział w negocjacjach zbiorowych ze związkami reprezentującymi wszystkie jednostki negocjacyjne władzy wykonawczej. Pan Ahl wcześniej zajmował stanowisko w Dziale Badawczym OER, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad analizą fiskalną propozycji kierowniczych i związkowych oraz nadzorowanie analiz porównawczych płac.

Pan Ahl otrzymał tytuł doktora filozofii w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Buffalo. Pan Ahl uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Buffalo oraz tytuł licencjata nauk politycznych z Union College.

Elaine H. Bartley

Elaine H. Bartley, Dyrektor i doradca ds. dochodzeń, Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych

Elaine H. Bartley jest dyrektorem i doradcą ds. dochodzeń w Wydziale Dochodzeń Antydyskryminacyjnych (ADID) w Biurze Relacji Pracowniczych (OER). Od 2015r. kierowała i doradzała agencjom stanowym w zakresie dochodzenia, reagowania i rozwiązywania skarg dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu na kilku stanowiskach w OER. Od grudnia 1 2018r., zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 187r., pani Bartley zarządza zespołem około 50 pracowników nadzorujących i kierujących dochodzeniami w sprawie wszystkich skarg dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu w oparciu o chroniony status klasowy, złożonych przez lub z udziałem pracowników ponad 60 agencji i departamentów kontrolowanych przez kierownictwo.

Wcześniej pani Bartley była starszym radcą prawnym w Biurze Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork (State Parks), gdzie udzielała porad strategicznych, prawnych i politycznych w zakresie około 400 spraw sądowych w sądach federalnych i stanowych. Pani Bartley działała również jako doradca Wydziałów Zasobów Ludzkich i Stosunków Pracy w State Parks, jak również biura Akcji Afirmatywnej, reprezentując agencję przed Wydziałem Praw Człowieka Stanu Nowy Jork oraz amerykańską Komisją Równych Szans Zatrudnienia w licznych postępowaniach administracyjnych. Pani Bartley udzielała również porad prawnych i wsparcia dla policji parków stanowych oraz biur koncesji parków stanowych, zarządzania przedsiębiorstwem i biur budowy kapitału.

Pani Bartley ma również bogate doświadczenie jako doradca korporacyjny w firmie telekomunikacyjnej oraz w branży telewizji kablowej i telekomunikacji.

Pani Bartley uzyskała tytuł doktora prawa w Albany Law School i jest dopuszczona do wykonywania zawodu prawnika zarówno w sądzie stanowym i federalnym w Nowym Jorku.  Uzyskała tytuł licencjata z podwójnym kierunkiem nauk politycznych i języka francuskiego w Boston College. 

 

Abbie Ferreira

Headshot Abbie Ferreira

Abbie Ferreira, p.o. Dyrektora, Jednostka Naukowa

Abbie Ferreira pracuje w Biurze Relacji Pracowniczych (OER) od ponad 26 lat. Na swoim obecnym stanowisku p.o. dyrektora jednostki badawczej OZE, pani Ferreira nadzoruje gromadzenie i analizę danych dotyczących siły roboczej i danych finansowych, które mają kluczowe znaczenie dla procesu rokowań zbiorowych. Pani Ferreira jest głównym łącznikiem OZE zarówno z Wydziałem Budżetu, jak i Biurem Kontrolera Państwowego w zakresie koordynacji wymiany danych, wspólnych projektów analitycznych i administrowania wynegocjowanymi płatnościami dla pracowników. Pani Ferreira zeznawała jako biegły sądowy w kwestiach podatkowych i odszkodowawczych w licznych wiążących arbitrażach dotyczących interesów. Pani Ferreira pełniła również funkcję administratora kontraktów OZE dla wielu jednostek negocjacyjnych, nadzorując rozpatrywanie skarg i inne procesy związane z pracą/zarządzaniem. 

Przed objęciem obecnej roli pani Ferreira w Dziale Badawczym pracowała w OER w Dziale Doradztwa Agencji, gdzie świadczyła usługi doradcze na rzecz agencji państwowych w zakresie przywództwa i rozwoju organizacyjnego. Przed podjęciem służby państwowej pani Ferreira pracowała w Prentice Hall Legal and Financial Services, gdzie była odpowiedzialna za instalację internetowej bazy danych firmy oraz ustanowiła i stosowała procedury szkolenia abonentów w zakresie pobierania i interpretacji danych.

Pani Ferreira uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Northwestern.

Świt LaPointe

Headshot Dawn LaPointe

Dawn LaPointe , urzędnik administracyjny

Dawn LaPointe jest urzędnikiem administracyjnym Biura Stosunków Pracowniczych (OER) i pełni funkcję kierownika Działu Administracji agencji.Pani LaPointe jest związana z agencją od ponad 15 lat.Pani LaPointe jest odpowiedzialna za ogólny nadzór i rozwój polityki w sprawach administracyjnych w OER i Komitetach Zarządzania Pracy (LMC) stanu Nowy Jork. Pani LaPointe jest odpowiedzialna za finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój i zarządzanie umowami, usługi wsparcia oraz stronę internetową OER.Rola pani LaPointe obejmuje również usługi dla Zarządu ds. Odroczonych Odszkodowań (DCB) stanu Nowy Jork.

Przed objęciem obecnej roli pani LaPointe pełniła funkcję zastępcy urzędnika administracyjnego w OER, gdzie nadzorowała i zarządzała operacjami finansowymi OER, LMCs i DCB. Pani LaPointe nadzorowała Dział Finansowy i Dział Kontraktowy, w tym nadzorowała budżetowanie, finanse, kontrole wewnętrzne i zakupy. Przed dołączeniem do OER, pani LaPointe pracowała w Departamencie Zdrowia stanu Nowy Jork, gdzie była zaangażowana we wdrażanie, administrację, ocenę i opracowywanie polityki ustawy o reformie opieki zdrowotnej.

Pani LaPointe uzyskała tytuł magistra administracji publicznej i posiada tytuł licencjata ekonomii na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Albany.Pani LaPointe otrzymała tytuł Associate of Science in Business Administration z Hudson Valley Community College.

Amy M. Petragnani

Strzał w głowę Amy Petragnani

Amy M. Petragnani, p.o. zastępcy radcy prawnego

Amy M. Petragnani pełni funkcję zastępcy radcy prawnego Biura ds. Stosunków z Pracownikami (OER) i Komitetów ds. Zarządzania Pracy (LMC). Z ponad 24-letnim doświadczeniem w OER, Pani Petragnani jest odpowiedzialna za nadzorowanie zespołu prawników i personelu pomocniczego oraz nadzorowanie bieżącej działalności Biura Radcy Prawnego OZE. Kancelaria OER reprezentuje m.in. agencje wykonawcze w arbitrażu dotyczącym zażaleń umownych, w sprawach dotyczących niewłaściwej praktyki przed Urzędem ds. Stosunków Zatrudnienia oraz w wiążących postępowaniach arbitrażowych dotyczących interesu. Pani Petragnani doradza również Dyrektorowi OER i agencjom wykonawczym w sprawach dotyczących prawa pracy i prawa pracy w sektorze publicznym, w tym w kwestiach związanych z dyscypliną, negocjacjami, sporami sądowymi oraz stosowaniem prawa, zasad i przepisów stanowych i federalnych, rokowań zbiorowych umowy oraz polityki państwa i agencji. W trakcie swojej kariery w OER, pani Petragnani zajmowała się zagadnieniami związanymi ze wszystkimi jednostkami negocjacyjnymi oddziałów wykonawczych i była członkiem wielu stanowych zespołów negocjacyjnych. Przed objęciem funkcji zastępcy radcy prawnego, pani Petragnani pełniła funkcję zastępcy radcy prawnego i zastępcy radcy prawnego w OER.

Pani Petragnani otrzymała tytuł Juris Doctor magna cum laude od Albany Law School of Union University gdzie pełniła funkcję zastępcy redaktora Albany Law Review . Pani Petragnani otrzymała tytuł Bachelor of Arts z podwójnym kierunkiem filozofii i języka angielskiego w Boston College.

Phyllis Volpe

Strzał w głowę Phyllis Volpe

Phyllis Volpe, Zastępca Dyrektora, Dział Negocjacji Kontraktów i Administracji

Phyllis Volpe jest zastępcą dyrektora w Biurze Stosunków Pracowniczych (OER) w Dziale Negocjacji Kontraktów i Administracji i pracuje w tej jednostce od 25 lat. Pani Volpe jest odpowiedzialna za negocjowanie i administrowanie układami zbiorowymi pracy dla Zespołu Negocjacji Usług Profesjonalnych, reprezentowanego przez United University Professions oraz Zespołu Negocjacji Studentów Absolwentów, reprezentowanego przez Związek Pracowników Studentów Absolwentów. Do obowiązków pani Volpe należy pomoc w rozwiązywaniu sporów kontraktowych, prowadzenie negocjacji i przygotowanie formalnego protokołu negocjacji. Pani Volpe reprezentuje OER w komitetach zarządzania pracą i nadzoruje administrowanie działaniami programu, ocenia wydajność i realizację programu oraz nadzoruje personel. Pani Volpe jest również odpowiedzialna za nadzorowanie zarządzania i administrowania Zespołem ds. Usług Pracy i Życia NYS. 

Pani Volpe pracowała wcześniej w Dziale Badawczym OER, gdzie zbierała i analizowała dane oraz przygotowywała analizę kosztów propozycji związkowych i kierowniczych do rozważenia przy negocjowaniu układów zbiorowych pracy. Pani Volpe była również odpowiedzialna za koordynację organizacji składającej się z głównych decydentów ds. stosunków pracy z państw członkowskich. 

Pani Volpe otrzymała tytuł Master of Public Administration, Certificate of Advanced Study in Counselling oraz Master's in Counselling na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Albany. Pani Volpe otrzymała tytuł Bachelor of Arts na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Oneonta.