O Biurze Współpracy Pracowniczej

Deklaracja misji

Zwiększenie wydajności rządu stanowego poprzez wspólne stosunki pracy, szkolenie siły roboczej, edukację i świadczenia.

 

Jako pełnomocnik wojewody w sprawach stosunków pracowniczych, Biuro Stosunków Pracowniczych (OER):

  • Negocjuje, wdraża i administruje układami zbiorowymi pracy
  • Udziela porad i pomocy technicznej menedżerom, przełożonym i specjalistom ds. zasobów ludzkich w zakresie zasad kadrowych, przepisów, polityk i kwestii związanych z administrowaniem kontraktami
  • Zapewnia opłacalność programów wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników państwowych
  • Oferuje programy szkoleniowe i rozwojowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników państwowych
  • Plany zmiany miejsca pracy w partnerstwie ze związkami zawodowymi i Wydziałem Służby Cywilnej
  • Promuje i utrzymuje bezpieczną i zdrową siłę roboczą

Stosunki pracy i prawo Taylora

Tutaj dowiesz się o prawie, które jest podstawą prawną stosowaną przez OER w negocjacjach z publicznymi związkami pracowników stanu Nowy Jork. Taylor Law to ustawa o stosunkach pracy, obejmująca większość pracowników publicznych w stanie Nowy Jork — czy to zatrudnionych przez stan, czy przez hrabstwa, miasta, miasteczka, wsie, okręgi szkolne, władze publiczne lub niektóre okręgi służb specjalnych.

Negocjacje 101 opisuje, jak działa proces negocjacji.